VZN č. 4/2016 – ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Bajtava č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN