BAJTAVA

OBEC

Správy

Projekty

Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 825 € pre projekt “Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava“ .Spoluúčasť obce na projekt je plánovaná vo výške 675 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €.

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava
ITMS2014+: 311070T123
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Bajtava, Bajtava č. 86, 943 65 Bajtava
Miesto realizácie: Obec Bajtava
Výška nenávratného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

Prístupový bod:

  1. 1.Obecný úrad a kultúrny dom – 4 ks externý AP
  2. Materská škola – 2 ks externý AP
  3. Mládežnícky klub – 1 ks externýAP
  4. Obytný komplex – 1 ks externý AP
  5. Skládka odpadu, budova Vážnice – 1 ks externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava je zrealizovaný v súlade so Zmluvou o NFP.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk