Materská škola

Fond Gábora Bethlena z MR na účely realizácie projektu s názvom: „Obnova škôlky v obci Bajtava“ poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 13 400 000 Ft. V rámci projektu vykonali výmenu vonkajších okien a dverí , zateplenie budovy a vymaľovanie celého objektu. Cieľom tepelnej izolácie je zvýšenie energetickej účinnosti budovy škôlky. Prevádzka budovy bude energeticky výrazne úspornejšia, čo sa bude dať vyčísliť až v ďalších monitorovacích obdobiach. Do projektu sa zapojila aj obec Bajtava, vďaka čomu sa podarilo zrekonštruovať aj strechu materskej školy. Deti prichádzajú do zrekonštruovanej budovy MŠ s dôverou a radosťou.

Prvá škola v obci bola postavená v roku l867. Po výstavbe školy, školská miestnosť bola daná do užívanie pre učiteľa ako obytný dom a vedľa bola potom postavená jedna miestnosť pre školu. Vtedajší farár Alexander Korbely za 8 forintov kúpil jedne kachle do školy a za l4 forintov školské potreby pre žiakov. Kovács Jozef, obyvateľ z Bajtavy, zanechal testamente pre školu 3 kat. jut. ornej pôdy a do banky vložil fond. V testamente zanechal, že zisky z pôdy z polovičnej čiastky patria učiteľovi – organistovi a druhá polovica na podporu zakúpenieškolských potrieb pre chudobné deti.

Táto dohoda platí do tých čias, kým škola je majetkom rímskokatolíckej cirkvi. Ako náhle škola sa vylučuje z rim. Kat. cirkve v testamente zanechané 3 kat. jut. pôdy sa pripisuje na údržbu kostola.
Podľa Canonica visitácio z roku 1713 už podáva ďalšie informácie o stave obce: Učiteľom je Albert Mikeš, ktorí má 80 rokov.
Kovács Jozef sa narodil v roku 1793 v Bajtave. Jeho otec bol učiteľom v tunajšej obci. Študoval v Budapešti a v Ostrihome. 2 roky bol učiteľom v Kamenici nad Hronom a 10 rokov v obci Pribeta. Neskoršie ako hlavný účtovník na biskupstve v Košiciach. V roku 1869 sa vrátil naspäť do Bajtavy, kde aj zomrel.

V zápisnici zo dňa 17. februára 1891 sa uvádza, že počet žiakov 1. – 6. ročníku bolo spolu 45 – 60. Mimo školskom vyučovaniu bolo 25 – 30 žiakov, ktorí každú stredu odpoludnia od 5 do 7 hodín vyučoval učiteľ Ján Borz. Škola mala jednu miestnosť, kde sa vyučovalo, lavice boli umiestnené v dvoch radoch. Nakoľko lavice boli veľmi staré, v roku 1912 školská správa musela zaobstarať nové.

Počas prvej svetovej vojny strecha na škole bol úplne zničená, steny popraskané a pre vyučovanie bolo nebezpečné, preto inšpektorát zakázal vyučovať v škole.

V roku 1919 začali stavať novú školu za podpory štátu. Škola bola daná do prevádzky v jeseni v roku 1919. V školskom roku 1921 – 1922 sa na tunajšej škole vyučovalo v jednej triede a to 76 žiakov. V roku 1922 – 1923 bolo žiakov 82..Učiteľom bol Ján Willand. Počas zimných období v obci zriadili všeobecno vzdelávací krúžok, na ktorom sa zúčastnilo 39 poslucháčov vo veku od 24 – 42 rokov.

Ján Willand pôsobil v obci ako učiteľ do roku 1926, kedy bol preložený do Nových Zámkoch. Po jeho odchode nastúpil na jeho miesto ako učiteľ – organista Ernest Zillich.

V roku 1932 – 1933 bola vybudovaná nová škola v strede obce, s miestnosťami: 2 učebne, l kancelária a vchod do miestnosti.