Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – A. Šajli

File Type: pdf
Kategórie: Zmluvy 2023