VZN č.3/2019, ktorým sa mení a dopľna Všeobecne záväzné nariadenie obce Bajtava č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

File Type: pdf
Kategórie: Archív