VZN č. 2/ 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

File Type: pdf
Kategórie: Archív