VZN č. 2/2019- o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp , prevádzkovania domovej čistiarne odpadových vôd a septikov

File Type: pdf
Kategórie: VZN