VZN č. 2/2018 – ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bajtava číslo 02/2011, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí

File Type: pdf
Kategórie: VZN