VZN 1/2017 – o mietnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

File Type: pdf
Kategórie: Archív