Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

File Type: pdf
Kategórie: Výzva na predkladanie ponúk- Dom ľudových tradícií- Obec Bajtava