Ž I A D O S Ť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 35 a 58 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

File Type: pdf
Kategórie: Dokumenty na stiahnutie